Executief functioneren

lastig af te bakenen domein waarin men uitvoeringsaspecten van doelgericht handelen samenvat. Belangrijk zijn: plannen maken voor ingewikkelde handelingen, deze initiëren, in samenhang en in logische volgorde uitvoeren, de tussenresultaten controleren, en uiteindelijk de handelingen stoppen. Voorwaarde voor adequaat executief functioneren is dat het kind de aandacht goed kan bepalen en zo nodig verplaatsen, maar ook volgens velen een zeker abstractievermogen en een goed geheugen. Een scherper afgebakend begrip is zelfregulatie.