" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
T2 gewogen MRI

MRI-beeld waarbij vocht (de liquor-cerebrospinalis) in de ventrikels en in beschadigd of afwijkend hersenweefsel, als "helder" zichtbaar is. Hersenlesies zijn hier over het algemeen goed mee te zien. Zie voor een afbeelding, ENCYCLOPEDIE, Beeldvorming

taalproductie

uitingen door middel van taal

taalreceptie

verstaan en begrijpen van taal

Technisch lezen

Bij technisch lezen gaat het erom dat letters tot klanken en woorden gecombineerd kunnen worden en woorden tot zinnen

temperament

van maat houden; de voor een persoon normale gestemdheid, aard, ook wel: het “hoe” van gedrag.

temporaal

aan de kant van de slaap

temporale kwab

slaapkwab; temporaal is "aan de kant van de slaap".

tentorium cerebelli

plooi van de dura mater tussen de achterhoofdskwabben (occiptale kwabben) van de grote hersenen en de kleine hersenen. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen.

teratogeen

misvorming veroorzakend bij het embryo

terugresorptie

heropnemen van een eerder uitgescheiden substantie, bijv. water

tests

diagnostische standaardprocedures voor onderzoek van personen

tethered cord

gefixeerd ruggenmerg

thalamus

een complex van kernen van grijze stof, beiderzijds in het bovenste deel van de buitenwand van de derde ventrikel in de tussenhersenen, beiderzijds op de overgang naar een grote hersenhelft; een groot schakelstation met inkomende en uitgaande zenuwbanen. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Tussenhersenen en hersenstam.

thoracaal

ter hoogte van- of met betrekking tot de borst

timing

een (in psychologische onderzoeken meestal gedurende een bepaalde tijd telkens herhaalde) handeling precies op tijd doen, bijvoorbeeld meetikken met een tikkende metronoom of zelfstandig een opgegeven ritme tikken. Afwijkingen van het voorgeschreven tempo kunnen ontstaan door afwijkingen in het uitvoeringssysteem (de motoriek) maar ook door afwijkingen van de "innerlijke klok"

TIQ

totaal intelligentiequotiënt (TIQ): door middel van verbale en performale subtests bepaalde totaalscore van de intelligentie (“het IQ”)

tomografie

beeldvormend onderzoek waarbij met rõntgenstralen doorsneden van het lichaam zichtbaar worden gemaakt

tonisch

verwijst naar de tonus, de spanning, van spieren in het lichaam of in lichaamsdeel

Tonisch-klonische aanvallen

aanvallen met acuut bewustzijnsverlies, aanhoudende onwillekeurige kramp van alle spieren, gevolgd door ritmische trekkingen in dezelfde spieren. Na de trekkingen houdt het verlies van bewustzijn enige tijd aan.

tonische

Zie tonisch

tonsil

de tonsil van het cerebellum is een ronde laag hangende massa naast de vermis

tonus

de spanning van een spier (van spieren) in rust

toonhoogteregulatie

het geïntendeerde variëren van toonhoogte

toxisch

giftig, door vergif veroorzaakt

tractus

baan, vezelbundel; ook: een geheel van bij elkaar horende organen, bijvoorbeeld de maag-darm tractus of tractus digestivus.

trauma

verwonding, letsel

tremor

beven; het ritmisch, en alternerend aanspannen van spieren die tegengestelde bewegingen veroorzaken.

trombocyt

bloedplaatje

trombolyticum

stof die een trombus oplost

trombose

vorming van een bloedstolsel (trombus) in een vat

tuber

zwelling of knobbel

tuberculose

chronische infectieziekte veroorzaakt door de tuberkelbacterie (Mycobacterium tuberculosis), tegenwoordig vrijwel alleen verkregen via besmetting van de longen

tumor

gezwel